EM_SETLANGOPTIONS

[นี่คือเอกสารเบื้องต้นและเรื่องการเปลี่ยนแปลง]

แก้ไข Rich 2.0 และรุ่นที่ใหม่กว่า: ส่งข้อความ EM_SETLANGOPTIONS ให้ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME) และสนับสนุนภาษาตะวันออกไกลในตัวควบคุมการแก้ไขที่รวย.

แก้ไข Rich 1.0: ข้อความนี้ไม่ได้รับการสนับสนุน.

EM_SETLANGOPTIONS wParam = 0                 / / ไม่ ใช้  ต้องเป็นศูนย์ lParam = fOptions (LPARAM) / / ตัวเลือกภาษา 

พารามิเตอร์

fOptions
ค่าของlParam ชุดของค่าสถานะบิตที่ระบุตัวเลือกภาษา พารามิเตอร์นี้จะเป็นการรวมกันของค่าต่อไปนี้.
ค่า ความหมาย
IMF_AUTOKEYBOARD หากถูกตั้งค่าสถานะนี้ ตัวควบคุมจะเปลี่ยนเค้าโครงแป้นพิมพ์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง explictly ผู้ใช้แบบอักษรที่แตกต่างกัน หรือ เมื่อ explictly ผู้ใช้การเปลี่ยนแปลงการแทรกชี้ไปที่ตำแหน่งใหม่ในข้อความ.
IMF_AUTOFONT หากถูกตั้งค่าสถานะนี้ ตัวควบคุมจะเปลี่ยนแบบอักษรเมื่อผู้ใช้เปลี่ยนเป็นเค้าโครงแป้นพิมพ์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน.
IMF_IMECANCELCOMPLETE ธงนี้กำหนดวิธีการที่ตัวควบคุมใช้สายอักขระการองค์ประกอบของ IME ถ้าผู้ใช้ยกเลิกได้ หากถูกตั้งค่าสถานะนี้ ตัวควบคุมละทิ้งองค์ประกอบสาย ถ้าไม่มีการตั้งค่าสถานะนี้ ตัวควบคุมใช้สตริงที่องค์ประกอบเป็นเป็นสตริ.

ส่งกลับค่า

ข้อความนี้ไม่สามารถคืนค่า.

หมายเหตุ

ตั้งค่าสถานะ IMF_AUTOFONT ถูกตั้งค่าตามค่าเริ่มต้น ค่าสถานะ IMF_AUTOKEYBOARD และ IMF_IMECANCELCOMPLETE ถูกล้างตามค่าเริ่มต้น.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการเวอร์ชัน 4.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ไม่สนับสนุน
หัวข้อ:ประกาศใน richedit.h.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของการควบคุมแก้ไข Richข้อความแก้ไข Rich, EM_GETLANGOPTIONS

Index