EM_GETTEXTRANGE

ความ EM_GETTEXTRANGE ดึงช่วงของอักขระที่ระบุจากตัวควบคุมการแก้ไขที่รวย.

EM_GETTEXTRANGE wParam = 0 
lParam = (LPARAM) (TEXTRANGE ไกล *) lpRange 

 

พารามิเตอร์

lpRange
ชี้ไปยังโครงสร้างแบบTEXTRANGEที่ระบุช่วงของอักขระเพื่อเรียกและบัฟเฟอร์การคัดลอกอักขระที่จะ.

ส่งกลับค่า

ส่งกลับจำนวนอักขระที่คัดลอก การไม่รวมถึงอักขระ null terminating.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการรุ่น 3.51 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ไม่สนับสนุน
หัวข้อ:ประกาศใน richedit.h.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของการควบคุมแก้ไข Richข้อความแก้ไข Rich, TEXTRANGE

Index