ระบุชนิดของการแก้ไข Rich

[นี่คือเอกสารเบื้องต้นและเรื่องการเปลี่ยนแปลง]

การแจงนับต่อไปนี้ใช้กับ rich ชนิดตัวควบคุมแก้ไข.

TEXTMODE
UNDONAMEID

Index