EM_SETTARGETDEVICE

ข้อความ EM_SETTARGETDEVICE กำหนดเป้าหมายอุปกรณ์และเส้นกว้างใช้ WYSIWYG (สิ่งที่คุณเห็นคือ สิ่งที่คุณได้รับ) จัดรูปแบบใน rich เป็นตัวควบคุมแก้ไข.

EM_SETTARGETDEVICE wParam = hdcTarget (WPARAM) (HDC) 
lParam = cxLineWidth (LPARAM) (int) 

 

พารามิเตอร์

hdcTarget
จัดการกับบริบทอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์เป้าหมาย.
cxLineWidth
ความกว้างของเส้นเพื่อใช้สำหรับการจัดรูปแบบ.

ส่งกลับค่า

ส่งกลับค่าไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จหรือศูนย์อื่น ๆ.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการรุ่น 3.51 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ไม่สนับสนุน
หัวข้อ:ประกาศใน richedit.h.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของการควบคุมแก้ไข Rich, Rich แก้ไขข้อความ

Index