กำลังระบุต่าง ๆ ทรัพยากร

สาม Win32 ฟังก์ชันเปิดใช้งานโปรแกรมประยุกต์เพื่อรับรายการของชนิดของทรัพยากร ชื่อ และภาษาในโมดูลที่ระบุ ฟังก์ชันEnumResourceTypesจะแสดงรายการทรัพยากรชนิดพบในโมดูล ฟังก์ชันEnumResourceNamesจะแสดงชื่อของแต่ละทรัพยากรภายในชนิดที่กำหนด และฟังก์ชันEnumResourceLanguagesให้ภาษาของทรัพยากรแต่ละรายการตามชื่อและชนิด ฟังก์ชันเหล่านี้และการใช้งานติดต่อกลับเกี่ยวข้องเปิดใช้งานโปรแกรมประยุกต์เพื่อสร้างรายการของทรัพยากรทั้งหมดในโมดูล กระบวนการนี้ได้มีการอธิบายไว้ในการสร้างรายชื่อทรัพยากร.

Index