ฟังก์ชันของทรัพยากร

ฟังก์ชันต่อไปนี้จะใช้กับทรัพยากร.

BeginUpdateResource
CopyImage
EndUpdateResource
EnumResLangProc
EnumResNameProc
EnumResourceLanguages
EnumResourceNames
EnumResourceTypes
EnumResTypeProc
FindResource
FindResourceEx
LoadImage
LoadResource
LockResource
SizeofResource
UpdateResource

ฟังก์ชันที่ล้าสมัย

FreeResource
UnlockResource

Index