ใช้บิตแมปรายการเมนู

ระบบสามารถใช้บิตแมปแทนของสายอักขระข้อความเพื่อแสดงรายการเมนู การใช้บิตแมป คุณต้องตั้งค่าสถานะ MFT_BITMAP สำหรับรายการเมนู และระบุหมายเลขอ้างอิงกับบิตแมปที่ระบบจะแสดงสำหรับรายการเมนู ส่วนนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าสถานะ MFT_BITMAP และเรียกใช้หมายเลขอ้างอิงให้เป็นบิตแมป.

โปรแกรมประยุกต์ที่เขียนขึ้นสำหรับ Windows รุ่นที่ 16 บิตสามารถตั้งค่า MF_BITMAP ค่าสถานะ ด้วยเมนูฟังก์ชันเก่า.

Index