DeleteMenu

ฟังก์ชันDeleteMenuลบรายการจากเมนูที่ระบุ ถ้ารายการเมนูเปิดเมนูหรือเมนูย่อย ฟังก์ชันนี้ขัดหมายเลขอ้างอิงไปยังเมนูหรือเมนูย่อย และการทำให้หน่วยความจำที่ใช้ โดยเมนูหรือเมนูย่อย.

(BOOL DeleteMenu HMENU  hMenu, / / จัดการเมนูUINTuPosition, / / เมนูสินค้ารหัสหรือตำแหน่งUINTuFlags / / เมนูสินค้าค่าสถานะ);
 

พารามิเตอร์

hMenu
จัดการเมนูเปลี่ยนแปลง.
uPosition
ระบุรายการเมนูจะลบ ตามที่กำหนด โดยพารามิเตอร์uFlags.
uFlags
ระบุวิธีการตีความของพารามิเตอร์uPosition พารามิเตอร์นี้ต้องเป็นหนึ่งในค่าต่อไปนี้:
ค่า ความหมาย
MF_BYCOMMAND บ่งชี้ว่า ที่uPositionให้ตัวระบุของรายการเมนู ตั้งค่าสถานะ MF_BYCOMMAND เป็นค่าสถานะเริ่มต้นถ้ามีระบุค่าสถานะทั้ง MF_BYCOMMAND และ MF_BYPOSITION.
MF_BYPOSITION บ่งชี้ว่าuPosition zero-based ตำแหน่งสัมพัทธ์ของรายการเมนูที่ช่วยให้.

ส่งกลับค่า

ถ้าฟังก์ชันสำเร็จ ค่าส่งกลับจะไม่ใช่ศูนย์.

ถ้าฟังก์ชันล้มเหลว ส่งคืนค่าเป็นศูนย์ การขอเพิ่มเติมข้อมูลข้อผิดพลาด โทร GetLastError.

หมายเหตุ

แอพลิเคชันต้องเรียกฟังก์ชันDrawMenuBarทุกครั้งเปลี่ยนแปลงเมนู เมนูอยู่ในหน้าต่างแสดงหรือไม่.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการเวอร์ชัน 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ต้องการเวอร์ชัน 1.0 หรือรุ่นใหม่กว่า
หัวข้อ:ประกาศใน winuser.h
ไลบรารีที่นำเข้า:ใช้ user32.lib.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของเมนูเมนูฟังก์ชัน DrawMenuBar, RemoveMenu

Index