เน้นเมนูรายการ

ระบบเน้นรายการเมนูบนเมนูโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เลือกเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม เน้นสามารถอย่างชัดเจนเพิ่ม หรือเอาออกจากชื่อเมนูบนแถบเมนูได้ โดยใช้ฟังก์ชันHiliteMenuItem ฟังก์ชันนี้จะไม่มีผลในรายการเมนูบนเมนู เมื่อมีใช้HiliteMenuItemเพื่อเน้นชื่อเมนู แม้ว่า ชื่อเท่านั้นปรากฏให้มีเลือก ถ้าผู้ใช้กดแป้น enter เน้นสินค้าจะไม่เลือก คุณลักษณะนี้อาจเป็นประโยชน์ใน ตัวอย่าง การฝึกอบรมประยุกต์ที่สาธิตการใช้งานเมนู.

Index