โครงสร้างเมนู

โครงต่อไปนี้จะถูกนำมาใช้กับเมนู.

MDINEXTMENU
MENUEX_TEMPLATE_HEADER
MENUEX_TEMPLATE_ITEM
MENUITEMINFO
MENUITEMTEMPLATE
MENUITEMTEMPLATEHEADER
TPMPARAMS

Index