การใช้ทรัพยากรที่เมนูแม่

คุณมักจะรวมเมนูในโปรแกรมประยุกต์ ด้วยการสร้างทรัพยากรเมนูแม่แล้ว โหลดเมนูเวลาเรียกใช้งาน ส่วนนี้อธิบายถึงรูปแบบของแม่แบบเมนู และอธิบายวิธีการโหลดทรัพยากรที่เมนูแม่ และใช้ได้ในโปรแกรมประยุกต์ของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างทรัพยากรเมนูแม่ ดูคู่มือที่มาพร้อมกับเครื่องมือพัฒนาของคุณ.

Index