โครงสร้างการป้อนข้อมูลของเมาส์

Strucutres ต่อไปนี้จะใช้กับการป้อนข้อมูลของเมาส์.

MOUSEMOVEPOINT
TRACKMOUSEEVENT

Index