ข้อความการป้อนข้อมูลของเมาส์

ข้อความต่อไปนี้จะใช้กับการป้อนข้อมูลของเมาส์.

WM_CAPTURECHANGED
WM_LBUTTONDBLCLK
WM_LBUTTONDOWN
WM_LBUTTONUP
WM_MBUTTONDBLCLK
WM_MBUTTONDOWN
WM_MBUTTONUP
WM_MOUSEACTIVATE
WM_MOUSEMOVE
WM_MOUSEWHEEL
WM_NCHITTEST
WM_NCLBUTTONDBLCLK
WM_NCLBUTTONDOWN
WM_NCLBUTTONUP
WM_NCMBUTTONDBLCLK
WM_NCMBUTTONDOWN
WM_NCMBUTTONUP
WM_NCMOUSEMOVE
WM_NCRBUTTONDBLCLK
WM_NCRBUTTONDOWN
WM_NCRBUTTONUP
WM_RBUTTONDBLCLK
WM_RBUTTONDOWN
WM_RBUTTONUP

Index