จัดการข้อความ

โปรแกรมประยุกต์ต้องเอาออก และข้อความที่ลงรายการบัญชีไปคิวข้อความของหัวข้อของการประมวลผล แอพลิเคชันแบบเธรดเดียวมักจะใช้แบบวนซ้ำข้อความในฟังก์ชันของWinMainเมื่อต้องการเอาออก และส่งข้อความไปยังกระบวนงานหน้าต่างที่เหมาะสมสำหรับการประมวลผล โปรแกรมประยุกต์ มีหลายหัวข้อสามารถรวมแบบวนซ้ำข้อความในแต่ละหัวข้อที่สร้างหน้าต่าง ในส่วนต่อไปนี้อธิบายการทำงาน และวิธีอธิบายบทบาทของกระบวนงานหน้าต่างของวนข้อความ:

Index