ชนิดของข้อความ

ส่วนนี้อธิบายชนิดของข้อความที่สอง:

Index