WM_MDIICONARRANGE

โปรแกรมประยุกต์ส่งข้อความ WM_MDIICONARRANGE กับหน้าต่างไคลเอ็นต์เทอร์เฟซ (MDI) เอกสารการจัดเรียงทั้งหมดย่อ windows ลูก MDI หลาย ไม่มีผล windows ของเด็กที่ถูกย่อเล็กสุด.

WM_MDIICONARRANGE wParam = 0 / / ไม่ ใช้ ต้องเป็นศูนย์ lParam = 0 / / ไม่ ใช้ ต้องเป็นศูนย์ 

 

พารามิเตอร์

ข้อความนี้ไม่มีไม่มีพารามิเตอร์.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการเวอร์ชัน 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ไม่สนับสนุน
หัวข้อ:ประกาศใน winuser.h.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของอินเทอร์เฟซหลายเอกสารหลายข้อความเอกสาร Interface, WM_MDICASCADE, WM_MDITILE