ป้อนฟังก์ชันของแป้นพิมพ์

ฟังก์ชันต่อไปนี้จะนำมาใช้ในการรับ และดำเนินการป้อนข้อมูลของแป้นพิมพ์.

ActivateKeyboardLayout
EnableWindow
GetActiveWindow
GetAsyncKeyState
GetFocus
GetKeyboardLayout
GetKeyboardLayoutList
GetKeyboardLayoutName
GetKeyboardState
GetKeyNameText
GetKeyState
IsWindowEnabled
keybd_event
LoadKeyboardLayout
MapVirtualKey
MapVirtualKeyEx
OemKeyScan
RegisterHotKey
SendInput
SetActiveWindow
SetFocus
SetKeyboardState
ToAscii
ToAsciiEx
ToUnicode
ToUnicodeEx
UnloadKeyboardLayout
UnregisterHotKey
VkKeyScan
VkKeyScanEx

ฟังก์ชันที่ล้าสมัย

GetKBCodePage

Index