ข้อความการเร่งความเร็วแป้นพิมพ์

ข้อความต่อไปนี้จะใช้กับ accelerators.

WM_COMMAND
WM_INITMENU
WM_INITMENUPOPUP
WM_MENUCHAR
WM_MENUSELECT
WM_SYSCHAR
WM_SYSCOMMAND

Index