ประมวลผลข้อความ WM_COMMAND

เมื่อมีใช้การเร่งความเร็ว หน้าต่างที่ระบุไว้ในฟังก์ชันTranslateAcceleratorได้รับข้อความที่WM_COMMANDหรือWM_SYSCOMMAND คำว่าใบสั่งต่ำของพารามิเตอร์wParamประกอบด้วยรหัสของคันเร่ง ขั้นตอนในหน้าต่างการตรวจสอบตัวระบุการตรวจสอบแหล่งมาของข้อความ WM_COMMAND และประมวลผลข้อความตามลำดับ.

โดยทั่วไป ถ้าเร่งการสอดคล้องกับรายการเมนูในโปรแกรมประยุกต์ คันเร่งและรายการเมนูได้รับการกำหนดรหัสเดียวกัน ถ้าคุณต้องการทราบว่า ข้อความ WM_COMMAND ให้ถูกสร้างขึ้น โดยการเร่งความเร็ว หรือรายการเมนู คุณสามารถตรวจสอบคำสูงใบสั่งของพารามิเตอร์wParam ถ้าเร่งการสร้างข้อความ คำสูงใบสั่งเป็น 1 ถ้ารายการเมนูสร้างข้อความ คำสูงลำดับเป็น 0.

Index