ไอคอนข้อความ

ข้อความต่อไปนี้จะใช้กับไอคอน.

WM_ERASEBKGND
WM_ICONERASEBKGND
WM_PAINTICON

Index