การปรับเปลี่ยนข้อความ

ผู้ใช้สามารถเลือก ลบ หรือย้ายข้อความในตัวควบคุมการแก้ไข ระบบการเก็บรักษาค่าสถานะการภายในสำหรับแต่ละตัวควบคุมการแก้ไขที่ระบุว่า มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของตัวควบคุม ระบบล้างค่าสถานะนี้เมื่อสร้างตัวควบคุม และตั้งค่าสถานะเมื่อใดก็ ตามที่มีการปรับเปลี่ยนข้อความในตัวควบคุม แอปพลิเคชันสามารถเรียกค่าปรับเปลี่ยนสถานะ โดยการส่งข้อความEM_GETMODIFYของตัวควบคุม และตั้งค่า หรือล้างค่าสถานะปรับเปลี่ยน โดยการส่งตัวควบคุมข้อความEM_SETMODIFY ข้อความเหล่านี้นำไปใช้กับทั้งตัวควบคุมการแก้ไขแบบ บรรทัดเดียว และแบบหลายบรรทัด.

Index