การประมวลผลคำง่าย ๆ ด้วยตัวควบคุมการแก้ไข

ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้ฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมประมวลผลคำง่ายมาก โดยการกรอกข้อมูลไคลเอ็นต์พื้นที่ของหน้าต่างกับตัวควบคุมแก้ไขหลายบรรทัด ระบบทำการดำเนินการในการตัดคำสำหรับตัวควบคุมการแก้ไขนี้โดยอัตโนมัติ และยัง จัดการกับการประมวลผลสำหรับแถบเลื่อนแนวตั้ง (ที่สร้างขึ้น โดยระบุ ES_AUTOVSCROLL ในการโทรไปยังฟังก์ชันCreateWindow ) เมนูรายการ การประมวลผลข้อความWM_COMMAND จะอนุญาตให้ผู้ใช้ยกเลิกการกระทำก่อนหน้า ตัด หรือคัดลอกการเลือกไปยังคลิปบอร์ด วางข้อความจากคลิปบอร์ด และลบส่วนที่เลือกปัจจุบัน.

LONG APIENTRY MainWndProc( 
HWND hwnd,        // window handle 
UINT message,       // type of message 
WPARAM wParam,      // additional information 
LPARAM lParam)      // additional information 
{ 
  static HWND hwndEdit; 
 
  CHAR lpszTrouble[] = "When in the Course of human Events " 
             "it becomes necessary for one People " 
             "to dissolve the Political Bands which " 
             "have connected them with another, and " 
             "to assume among the Powers of the " 
             "Earth, the separate and equal Station " 
             "to which the Laws of Nature and of " 
             "Nature's God entitle them, a decent " 
             "Respect to the Opinions of Mankind " 
             "requires that they should declare the " 
             "causes which impel them to the " 
             "Separation. "; 
 
  switch (message) 
  { 
    case WM_CREATE: 
      hwndEdit = CreateWindow( 
        "EDIT",   // predefined class 
        NULL,    // no window title 
        WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | 
          ES_LEFT | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL, 
        0, 0, 0, 0, // set size in WM_SIZE message 
        hwnd,    // parent window 
        (HMENU) ID_EDITCHILD, // edit control ID 
        (HINSTANCE) GetWindowLong(hwnd, GWL_HINSTANCE), 
        NULL);        // pointer not needed 
 
       // Add text to the window. 
 
       SendMessage(hwndEdit, WM_SETTEXT, 0, 
        (LPARAM) lpszTrouble); 
 
      return 0; 
 
    case WM_COMMAND: 
      switch (wParam) 
      { 
        case IDM_EDUNDO: 

          // Send WM_UNDO only if there is something 
          // to be undone. 
 
          if (SendMessage(hwndEdit, EM_CANUNDO, 0, 0)) 
            SendMessage(hwndEdit, WM_UNDO, 0, 0); 
          else 
          {
            MessageBox(hwndEdit, 
              "Nothing to undo.", 
              "Undo notification", MB_OK); 
          }
          break; 
 
        case IDM_EDCUT: 
          SendMessage(hwndEdit, WM_CUT, 0, 0); 
          break; 
 
        case IDM_EDCOPY: 
          SendMessage(hwndEdit, WM_COPY, 0, 0); 
          break; 
 
        case IDM_EDPASTE: 
          SendMessage(hwndEdit, WM_PASTE, 0, 0); 
          break; 
 
        case IDM_EDDEL: 
          SendMessage(hwndEdit, WM_CLEAR, 0, 0); 
          break; 
 
        case IDM_PASSWORD: 
          DialogBox(hinst, // current instance 
            "PassBox",  // resource to use 
             hwnd,    // parent handle 
             (DLGPROC) PassProc); 
          break; 
 
        case IDM_WRAP: 
          SendMessage(hwndEdit, 
            EM_SETWORDBREAKPROC, 
            (WPARAM) 0, 
            (LPARAM) (EDITWORDBREAKPROC) WordBreakProc); 
          SendMessage(hwndEdit, 
            EM_FMTLINES, 
            (WPARAM) TRUE, 
            (LPARAM) 0); 
          SendMessage(hwndEdit, 
            EM_SETSEL, 
            0, -1); // select all text 
          SendMessage(hwndEdit, WM_CUT, 0, 0); 
          SendMessage(hwndEdit, WM_PASTE, 0, 0); 
          break; 
 
        case IDM_ABOUT: 
          DialogBox(hinst, // current instance 
            "AboutBox", // resource to use 
             hwnd,    // parent handle 
             (DLGPROC) About); 
          break; 
 
        default: 
          return DefWindowProc(hwnd, message, wParam, lParam); 
      } 
      break; 
 
    case WM_SETFOCUS: 
      SetFocus(hwndEdit); 
      return 0; 
 
    case WM_SIZE: 
 
      // Make the edit control the size of the window's 
      // client area. 
 
      MoveWindow(hwndEdit, 
        0, 0,      // starting x- and y-coordinates 
        LOWORD(lParam), // width of client area 
        HIWORD(lParam), // height of client area 
        TRUE);     // repaint window 
      return 0; 
 
    case WM_DESTROY: 
      PostQuitMessage(0); 
      return 0; 
 
    default: 
      return DefWindowProc(hwnd, message, wParam, lParam); 
  } 
  return NULL; 
} 
 

Index