Concealing ผู้ใช้ป้อนข้อมูล

แอปพลิเคชันสามารถใช้รหัสผ่านอักขระในตัวควบคุมการแก้ไขปิดบังผู้ใช้ป้อนข้อมูล เมื่อตั้งค่าอักขระรหัสผ่าน จะถูกแสดงในตำแหน่งของแต่ละอักขระชนิดผู้ใช้ เมื่อมีเอาอักขระรหัสผ่าน ตัวควบคุมแสดงอักขระชนิดผู้ใช้ ถ้าแอพลิเคชันสร้างตัวควบคุมการแก้ไขที่ใช้ลักษณะ ES_PASSWORD อักขระรหัสผ่านเริ่มต้นมีเครื่องหมายดอกจัน (*) แอปพลิเคชันสามารถใช้ข้อความEM_SETPASSWORDCHARลบ หรือกำหนดอักขระรหัสผ่านที่แตกต่างและความEM_GETPASSWORDCHARในการเรียกอักขระรหัสผ่านปัจจุบัน ข้อความเหล่านี้นำไปใช้กับตัวควบคุมการแก้ไขแบบบรรทัดเดียวเท่านั้น.

Index