การสร้างแม่แบบในหน่วยความจำ

โปรแกรมประยุกต์บางครั้งปรับ หรือแก้ไขเนื้อหาของกล่องโต้ตอบทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะปัจจุบันของการประมวลผลข้อมูล ในกรณีเช่น จะไม่เป็นประโยชน์เพื่อให้แม่แบบกล่องโต้ตอบที่เป็นไปได้ทั้งหมดเป็นแหล่งข้อมูลในแฟ้มที่ปฏิบัติการได้ของโปรแกรมประยุกต์ แต่การสร้างแม่แบบในหน่วยความจำให้แก่โปรแกรมประยุกต์เพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับตัวรับกับสถานการณ์ใด ๆ.

ในตัวอย่างดังต่อไปนี้ แอพลิเคชันสร้างแม่แบบในหน่วยความจำสำหรับกล่องโต้ตอบโมดอลประกอบด้วยข้อความและปุ่ม OK และวิธีใช้.

ในต้นแบบการโต้ตอบ ทุกสายอักขระอักขระ เช่นการโต้ตอบกล่องและปุ่มชื่อ ต้องเป็นสายอักขระ Unicode ตัวอย่างนี้ใช้การ MultiByteToWideCharฟังก์ชันการสร้างสตริงที่ Unicode เนื่องจากMultiByteToWideCharรองรับทั้ง Windows และ Windows NT

โครงสร้างDLGITEMTEMPLATEในต้นแบบการโต้ตอบต้องถูกจัดตำแหน่งบนขอบเขตของDWORD การจัดวางโครงสร้างเหล่านี้ ตัวอย่างนี้ใช้ผู้ช่วยเหลือรูทีนที่ใช้ตัวชี้การป้อนข้อมูล และส่งกลับตัวชี้ที่ใกล้เคียงที่สุดที่ชิดขอบ DWORD (4 ไบต์).

#define ID_HELP  150
#define ID_TEXT  200

LPWORD lpwAlign ( LPWORD lpIn)
{
  ULONG ul;

  ul = (ULONG) lpIn;
  ul +=3;
  ul >>=2;
  ul <<=2;
  return (LPWORD) ul;
}

LRESULT DisplayMyMessage(HINSTANCE hinst, HWND hwndOwner, 
  LPSTR lpszMessage)
{
  HGLOBAL hgbl;
  LPDLGTEMPLATE lpdt;
  LPDLGITEMTEMPLATE lpdit;
  LPWORD lpw;
  LPWSTR lpwsz;
  LRESULT ret;
  int nchar;

  hgbl = GlobalAlloc(GMEM_ZEROINIT, 1024);
  if (!hgbl)
    return -1;
 
  lpdt = (LPDLGTEMPLATE)GlobalLock(hgbl);
 
  // Define a dialog box.
 
  lpdt->style = WS_POPUP | WS_BORDER | WS_SYSMENU
          | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION;
  lpdt->cdit = 3; // number of controls
  lpdt->x = 10; lpdt->y = 10;
  lpdt->cx = 100; lpdt->cy = 100;

  lpw = (LPWORD) (lpdt + 1);
  *lpw++ = 0;  // no menu
  *lpw++ = 0;  // predefined dialog box class (by default)

  lpwsz = (LPWSTR) lpw;
  nchar = 1+ MultiByteToWideChar (CP_ACP, 0, "My Dialog", 
                  -1, lpwsz, 50);
  lpw  += nchar;

  //-----------------------
  // Define an OK button.
  //-----------------------
  lpw = lpwAlign (lpw); // align DLGITEMTEMPLATE on DWORD boundary
  lpdit = (LPDLGITEMTEMPLATE) lpw;
  lpdit->x = 10; lpdit->y = 70;
  lpdit->cx = 80; lpdit->cy = 20;
  lpdit->id = IDOK; // OK button identifier
  lpdit->style = WS_CHILD | WS_VISIBLE | BS_DEFPUSHBUTTON;

  lpw = (LPWORD) (lpdit + 1);
  *lpw++ = 0xFFFF;
  *lpw++ = 0x0080;  // button class

  lpwsz = (LPWSTR) lpw;
  nchar = 1+MultiByteToWideChar (CP_ACP, 0, "OK", -1, lpwsz, 50);
  lpw  += nchar;
  lpw = lpwAlign (lpw); // align creation data on DWORD boundary
  *lpw++ = 0;      // no creation data

  //-----------------------
  // Define a Help button.
  //-----------------------
  lpw = lpwAlign (lpw); // align DLGITEMTEMPLATE on DWORD boundary
  lpdit = (LPDLGITEMTEMPLATE) lpw;
  lpdit->x = 55; lpdit->y = 10;
  lpdit->cx = 40; lpdit->cy = 20;
  lpdit->id = ID_HELP;  // Help button identifier
  lpdit->style = WS_CHILD | WS_VISIBLE | BS_PUSHBUTTON;

  lpw = (LPWORD) (lpdit + 1);
  *lpw++ = 0xFFFF;
  *lpw++ = 0x0080;         // button class atom

  lpwsz = (LPWSTR) lpw;
  nchar = 1+MultiByteToWideChar (CP_ACP, 0, "Help", -1, lpwsz, 50);
  lpw  += nchar;
  lpw = lpwAlign (lpw); // align creation data on DWORD boundary
  *lpw++ = 0;      // no creation data

  //-----------------------
  // Define a static text control.
  //-----------------------
  lpw = lpwAlign (lpw); // align DLGITEMTEMPLATE on DWORD boundary
  lpdit = (LPDLGITEMTEMPLATE) lpw;
  lpdit->x = 10; lpdit->y = 10;
  lpdit->cx = 40; lpdit->cy = 20;
  lpdit->id = ID_TEXT; // text identifier
  lpdit->style = WS_CHILD | WS_VISIBLE | SS_LEFT;

  lpw = (LPWORD) (lpdit + 1);
  *lpw++ = 0xFFFF;
  *lpw++ = 0x0082;             // static class

  for (lpwsz = (LPWSTR)lpw;  
    *lpwsz++ = (WCHAR) *lpszMessage++;
  );
  lpw = (LPWORD)lpwsz;
  lpw = lpwAlign (lpw); // align creation data on DWORD boundary
  *lpw++ = 0;      // no creation data

  GlobalUnlock(hgbl); 
  ret = DialogBoxIndirect(hinst, (LPDLGTEMPLATE) hgbl, 
    hwndOwner, (DLGPROC) DialogProc); 
  GlobalFree(hgbl); 
  return ret; 
}