โครงสร้างของกล่องโต้ตอบ

ใช้โครงต่อไปนี้เพื่อสร้าง และจัดการกล่องโต้ตอบและการควบคุมภายในกล่องโต้ตอบ.

DLGITEMTEMPLATE
DLGTEMPLATE
MSGBOXPARAMS

หัวข้อต่อไปนี้อธิบายการ pseudo-structures ที่ไม่ได้ถูกกำหนดในแฟ้มหัวข้อมาตรฐานใด ๆ หัวข้อเหล่านี้ไว้เพื่ออธิบายรูปแบบของแม่แบบเพิ่มเติมสำหรับกล่องโต้ตอบ.

DLGITEMTEMPLATEEX
DLGTEMPLATEEX

Index