ฟังก์ชันของกล่องโต้ตอบ

ใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้เพื่อสร้าง และจัดการกล่องโต้ตอบและการควบคุมภายในกล่องโต้ตอบ.

CreateDialog
CreateDialogIndirect
CreateDialogIndirectParam
CreateDialogParam
DefDlgProc
DialogBox
DialogBoxIndirect
DialogBoxIndirectParam
DialogBoxParam
DialogProc
EndDialog
GetDialogBaseUnits
GetDlgCtrlID
GetDlgItem
GetDlgItemInt
GetDlgItemText
GetNextDlgGroupItem
GetNextDlgTabItem
IsDialogMessage
MapDialogRect
MessageBox
MessageBoxEx
SendDlgItemMessage
SetDlgItemInt
SetDlgItemText
MessageBoxIndirect

Index