ฟังก์ชันของเคอร์เซอร์

ฟังก์ชันต่อไปนี้จะใช้กับเคอร์เซอร์.

ClipCursor
CopyCursor
CreateCursor
DestroyCursor
GetClipCursor
GetCursor
GetCursorPos
LoadCursorFromFile
SetCursor
SetCursorPos
SetSystemCursor
ShowCursor

ฟังก์ชันที่ล้าสมัย

LoadCursor

Index