GetCursor

ฟังก์ชันGetCursorดึงข้อมูลหมายเลขอ้างอิงการเคอร์เซอร์ปัจจุบัน.

HCURSOR GetCursor(VOID) 

พารามิเตอร์

ฟังก์ชันนี้ได้ไม่มีพารามิเตอร์.

ส่งกลับค่า

ค่าส่งกลับหมายเลขอ้างอิงการเคอร์เซอร์ปัจจุบันได้ ถ้าไม่มีไม่มีเคอร์เซอร์ ส่งคืนค่าเป็น NULL.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการเวอร์ชัน 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ไม่สนับสนุน
หัวข้อ:ประกาศใน winuser.h
ไลบรารีที่นำเข้า:ใช้ user32.lib.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของเคอร์เซอร์ฟังก์ชันเคอร์เซอร์ SetCursor

Index