ข้อความของเคอร์เซอร์

ข้อความต่อไปนี้จะใช้กับเคอร์เซอร์.

WM_SETCURSOR