WM_GETFONT

โปรแกรมประยุกต์ส่งข้อความ WM_GETFONT กับตัวควบคุมเพื่อเรียกใช้แบบอักษรที่ตัวควบคุมอยู่ในขณะนี้วาดข้อความ.

WM_GETFONT wParam = 0 / / ไม่ใช้ ต้องเป็นศูนย์ lParam = 0 / / ไม่ใช้ ต้องเป็นศูนย์ 

 

พารามิเตอร์

ข้อความนี้ไม่มีไม่มีพารามิเตอร์.

ส่งกลับค่า

ค่าส่งกลับเป็นตัวจัดการกับแบบอักษรที่ใช้ตัวควบคุม หรือค่า NULL ถ้าตัวควบคุมใช้แบบอักษรของระบบ.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการเวอร์ชัน 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ต้องการเวอร์ชัน 1.0 หรือรุ่นใหม่กว่า
หัวข้อ:ประกาศใน winuser.h.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของการควบคุมข้อความการควบคุม WM_SETFONT

Index