กล่องโต้ตอบการตั้งค่าพิมพ์

คุณสามารถสร้าง และแสดงกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการพิมพ์ด้วยการกำหนดค่าสถานะ PD_PRINTSETUP ในการเรียกไปยังฟังก์ชันPrintDlg อย่างไรก็ตาม กล่องโต้ตอบการตั้งค่าการพิมพ์ได้ถูกแทนที่ โดยใช้กล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษและไม่ควรใช้ในแอปพลิเคชันใหม่.

ค่าสถานะต่อไปนี้ใช้เฉพาะกับกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการพิมพ์:

Index