ฟังก์ชันกล่องโต้ตอบทั่วไป

ฟังก์ชันต่อไปนี้จะใช้กับกล่องโต้ตอบทั่วไป.

ChooseColor
ChooseFont
CommDlgExtendedError
FindText
GetFileTitle
GetOpenFileName
GetSaveFileName
PageSetupDlg
PrintDlg
PrintDlgEx
ReplaceText

ขั้นตอนของ hook กำหนดโปรแกรมประยุกต์ต่อไปนี้จะใช้กับกล่องโต้ตอบทั่วไป.

CCHookProc
CFHookProc
FRHookProc
OFNHookProc
OFNHookProcOldStyle
PagePaintHook
PageSetupHook
PrintHookProc
SetupHookProc

Index