PRINTPAGERANGE

[นี่คือเอกสารเบื้องต้นและเรื่องการเปลี่ยนแปลง]

โครงสร้างPRINTPAGERANGEระบุช่วงของหน้าในงานพิมพ์ พิมพ์งานได้มากกว่าหนึ่งหน้าช่วง ข้อมูลนี้มาในโครงสร้างแบบPRINTDLGEXเมื่อเรียกฟังก์ชันPrintDlgEx.

typedef struct tagPRINTPAGERANGE {
    DWORD nFromPage
    DWORD nToPage
} PRINTPAGERANGE, * LPPRINTPAGERANGE 

สมาชิก

nFromPage
หน้าแรกของช่วงของเซลล์ที่ระบุ.
nToPage
หน้าสุดท้ายของช่วงของเซลล์ที่ระบุ.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการรุ่น 5.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ไม่สนับสนุน
Windows CE:ไม่สนับสนุน
หัวข้อ:ประกาศใน commdlg.h
ไลบรารีที่นำเข้า:ใช้ comdlg32.lib.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมไลบรารีของกล่องโต้ตอบทั่วไปโครงสร้างกล่องโต้ตอบทั่วไป PRINTDLGEX, PrintDlgEx

Index