Subclassing กล่องคำสั่งผสม

ส่วนนี้สาธิตวิธีการซับคลาส คำสั่งผสมกล่องเพื่อให้โปรแกรมประยุกต์ของคุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบที่อยู่นอก ตัวอย่างในการสร้างแถบเครื่องมือกล่องคำสั่งผสมแสดงหน้าต่างกระบวนงานสำหรับหน้าต่างแถบเครื่องมือที่ประกอบด้วยกล่องคำสั่งผสมที่สอง โดยตัวควบคุมการแก้ไขภายในกล่องคำสั่งผสม subclassing หน้าต่างแถบเครื่องมือดักแท็บ ป้อน และคีย์ esc ที่มิฉะนั้นจะถูกละเว้น.

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงแถบเครื่องมือหน้าต่าง.

Index