ปุ่ม States

ส่วนนี้อธิบายถึงวิธีการเลือกปุ่มเปลี่ยนสถานะและวิธีแอพลิเคชันควรตอบสนอง ส่วนประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้:

Index