ปุ่มข้อความ

ข้อความต่อไปนี้จะใช้กับปุ่ม.

BM_CLICK
BM_GETCHECK
BM_GETIMAGE
BM_GETSTATE
BM_SETCHECK
BM_SETIMAGE
BM_SETSTATE
BM_SETSTYLE
BN_CLICKED
BN_DBLCLK
BN_DISABLE
BN_DOUBLECLICKED
BN_HILITE
BN_KILLFOCUS
BN_PAINT
BN_PUSHED
BN_SETFOCUS
BN_UNHILITE
BN_UNPUSHED
WM_CTLCOLORBTN

Index