ปุ่มชนิดและลักษณะ

มีห้าชนิดปุ่ม:

แต่ละชนิดของปุ่มมีอย่าง น้อยหนึ่งลักษณะ ตารางลักษณะปุ่ม ดูลักษณะของปุ่ม.

Index