การสร้างปุ่มนอกของกล่องโต้ตอบ

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการใช้ฟังก์ชันCreateWindowเพื่อสร้างปุ่มกดค่าเริ่มต้น.

 hwndButton = CreateWindow ("ปุ่ม", / / กำหนดล่วงหน้าคลาส "OK", / / ปุ่มข้อความ WS_VISIBLE | WS_CHILD | BS_DEFPUSHBUTTON, / / ลักษณะ / / ค่าขนาดและตำแหน่งจะได้รับอย่างชัดเจน เนื่องจาก / / ค่าคง CW_USEDEFAULT ให้ค่าเป็นศูนย์สำหรับปุ่ม 
    10, / / เริ่มต้น x ตำแหน่ง 10, / / เริ่มต้นตำแหน่ง y 100, / / ปุ่มความกว้าง 100, / / ปุ่มความสูง hwnd, / / parent หน้าต่าง NULL, / / ไม่มีเมนู (HINSTANCE) GetWindowLong (hwnd, GWL_HINSTANCE), NULL);      / / ชี้ไม่จำเป็น 
 

Index