การเปิดใช้งานคุณลักษณะสำหรับการเข้าถึงภายใน

ส่วนรหัสต่อไปนี้ใช้ SystemParametersInfoฟังก์ชันเพื่อเปิดใช้คุณลักษณะ'แป้นกรอง'

Fk 'แป้นกรอง' 
BOOL bSuccess 
 
/ / ทำกรอกข้อมูลสมาชิกของโครงสร้าง'แป้นกรอง' 
 
fk.cbSize = sizeof(FILTERKEYS) 
fk.dwFlags = (FKF_FILTERKEYSON | FKF_HOTKEY&ACTIVE | 
            FKF_AVAILABLE | FKF_HOTKEYSOUND | FKF_CLICKON); 
fk.iWaitMSec = 1000 
fk.iDelayMSec = 1000 
fk.iRepeatMSec = 500 
fk.iBounceMSec = 0 
 
/ / Call SystemParametersInfo ด้วยค่าสถานะ SPI_SETFILTERKEYS 
 
bSuccess = SystemParametersInfo (SPI_SETFILTERKEYS, 0 แอมป์ (LPVOID) fk, 0) 
 

Index