Vytvorenie adresára zoznam zoznam s možnosťou výberu jednej položky

Následujúci príklad demonštruje ako zobraziť obsah aktuálny adresár v zozname a umožniť používateľovi odstrániť jeden súbor v čase.

Vedľa poľa štýlov štandardný zoznam tomto zozname má štýly LBS_MULTICOLUMN a LBS_HSCROLL. Kód inicializuje zozname pomocou funkcie DlgDirList k vyplneniu zozname názvov všetkých súborov v aktuálnom adresári. Keď používateľ vyberie tlačidlo Vymazať , funkcia DlgDirSelectEx načíta názov vybratého súboru. Kód odstráni súbor pomocou DeleteFile funkcie a aktualizácie zoznam adresárov políčko odoslaním správy LB_DELETESTRING.

#define BUFFER MAX_PATH 
 
BOOL APIENTRY DlgDelFileProc( 
  HWND hDlg,      // window handle to dialog box 
  UINT message,     // type of message 
  UINT wParam,     // message-specific information 
  LONG lParam) 
{ 
 
  DWORD cchCurDir; 
  LPTSTR lpszCurDir; 
  LPTSTR lpszFileToDelete; 
  int nItem; 
  int nTotal; 
  TCHAR tchBuffer[BUFFER]; 
  BOOL fResult; 
 
  switch (message) 
  { 
    case WM_INITDIALOG: 
 
      // Initialize the list box by filling it with files from 
      // the current directory. 
 
      lpszCurDir = tchBuffer; 
      GetCurrentDirectory(cchCurDir, lpszCurDir); 
      DlgDirList(hDlg, lpszCurDir, IDL_FILES, IDS_PATHTOFILL, 0); 
      SetFocus(GetDlgItem(hDlg, IDL_FILES)); 
      return FALSE; 
 
    case WM_COMMAND: 
 
      switch (LOWORD(wParam)) 
      { 
        case IDOK: 
 
          // When the user presses the DEL (IDOK) button, 
          // delete the selected file. 
 
          lpszFileToDelete = tchBuffer; 
 
          DlgDirSelectEx(hDlg, lpszFileToDelete, MAX_PATH, 
            IDL_FILES); 
          fResult = DeleteFile(lpszFileToDelete); 
          if (!fResult) 
          { 
            MessageBox(hDlg, "Could not delete file.", 
              NULL, MB_OK); 
          } 
          else 
          { 
            nItem = SendMessage(GetDlgItem(hDlg, 
                IDL_FILES), LB_GETCURSEL, 0, 0); 
 
            nTotal = SendMessage(GetDlgItem(hDlg, 
              IDL_FILES), LB_DELETESTRING, nItem, 0); 
 
            // Update the list box. 
 
            if (nTotal > nItem) 
            { 
              SendMessage(GetDlgItem(hDlg, IDL_FILES), 
                LB_SETCURSEL, nItem, 0); 
            } 
            else 
            { 
              SendMessage(GetDlgItem(hDlg, IDL_FILES), 
                LB_SETCURSEL, nTotal, 0); 
            } 
          } 
          return TRUE; 
 
        case IDCANCEL: 
 
          // Destroy the dialog box. 
 
          EndDialog(hDlg, TRUE); 
          return TRUE; 
 
        default: 
          return FALSE; 
      } 
 
    default: 
      return FALSE; 
  } 
}