WM_PAINTICON

WM_PAINTICON správa sa odošle do minimalizovaného okna pri namaľované ikonu, ale len vtedy, ak aplikácia je napísaná pre 16-bitovej verzii systému Windows. Okno prijíma túto správu iba vtedy, ak ikona trieda je definovaná pre okno; v opačnom prípade WM_PAINT sa odosiela namiesto.

WM_PAINTICON 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Note:

Žiadosť by sa mali vrátiť nula, ak spracováva túto správu.

Poznámky

Funkcia DefWindowProc čerpá ikonu triedy. Pre kompatibilitu so 16-bitový systém Windows wParam je pravda. Avšak, táto hodnota nemá význam.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Ikony prehľad, ikonu správ, DefWindowProc, WM_ICONERASEBKGND, WM_PAINT

Index