LookupIconIdFromDirectoryEx

LookupIconIdFromDirectoryEx funkcia vyhľadá prostredníctvom ikony alebo kurzor údajov pre ikonu alebo kurzor, ktorý najlepšie vyhovuje aktuálneho zobrazovacieho zariadenia.

 int LookupIconIdFromDirectoryEx ( PBYTE  presbits; / / address zdroja údajovBOOLfIcon; / / ikonu alebo kurzor vlajkyintcxDesired; / / požadovanú šírku ikonu alebo kurzoromintcyDesired; / / požadovanú výšku ikonu alebo kurzoromUINTPríznaky / / flags zdrojov);
 

Parametre

presbits
Ukazovateľ ikonu alebo kurzor adresár údajov. Pretože táto funkcia neoveruje zdroja údajov, spôsobuje chybu všeobecnej ochrany (GP) alebo vráti nedefinovanú hodnotu, ak presbits nesmeruje platný zdroj údajov.
fIcon
Určuje, či sa požaduje ikona alebo kurzor. Ak tento parameter hodnotu TRUE, funkcia hľadá ikona; Ak parameter hodnotu NEPRAVDA, funkcia hľadá kurzor.
cxDesired
Určuje požadovanú šírku v pixeloch ikonu. Ak tento parameter nie je nula, táto funkcia používa hodnota metrický systém SM_CXICON alebo SM_CXCURSOR.
cyDesired
Určuje výšku požadovanej v pixeloch ikony. Ak tento parameter nie je nula, táto funkcia používa hodnota metrický systém SM_CYICON alebo SM_CYCURSOR.
Príznaky
Určuje kombináciu nasledujúcich hodnôt:
Hodnota Význam
LR_DEFAULTCOLOR Používa predvolený formát farieb.
LR_MONOCHROME Vytvorí monochromatické ikonu alebo kurzorom.

Note:

Ak funkciu podarí, vrátená hodnota je celočíselná zdrojový identifikátor pre ikonu alebo kurzor, ktorý najlepšie vyhovuje aktuálneho zobrazovacieho zariadenia.

Ak funkcia zlyhá, vrátená hodnota je nula. Získajte rozšírené informácie o chybách, volajte na číslo GetLastError.

Poznámky

Zdroj súbor typu RT_GROUP_ICON (RT_GROUP_CURSOR označuje kurzory) obsahuje ikonu (alebo kurzor) údaje vo viacerých formátoch závislé od zariadenia a nezávislé od zariadenia. LookupIconIdFromDirectoryEx vyhľadá súbor prostriedkov pre ikonu (alebo kurzor), ktoré najlepšie hodí aktuálneho zobrazovacieho zariadenia a vracia jeho celé identifikátor. Funkcie FindResource a FindResourceEx pomocou MAKEINTRESOURCE makro s týmto identifikátorom prostriedok nájsť v module.

Ikonu adresára je načítaný súbor prostriedkov s prostriedku typu RT_GROUP_ICON (alebo RT_GROUP_CURSOR pre kurzory) a názov prostriedku celé špecifické ikonu má byť naložený. LookupIconIdFromDirectoryEx vráti celočíselnú identifikátor, ktorý je názov prostriedku na ikonu, ktorá najlepšie vyhovuje aktuálneho zobrazovacieho zariadenia.

Funkcie LoadIcon, LoadImagea LoadCursor túto funkciu použiť na vyhľadávanie špecifikovaný zdroj údajov pre ikonu alebo kurzor, ktorý najlepšie vyhovuje aktuálneho zobrazovacieho zariadenia.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Ikony prehľad ikonu funkcie, CreateIconFromResourceEx, CreateIconIndirect, FindResource, FindResourceEx, GetIconInfo, LoadCursor, LoadIcon, LoadImage, LookupIconIdFromDirectory, MAKEINTRESOURCE

Index