Ikonu správ

Tieto správy používajú s ikonami.

WM_ERASEBKGND
WM_ICONERASEBKGND
WM_PAINTICON

Index