GetProp

Funkcja GetProp pobiera uchwyt danych z listy właściwości danego okna. Ciąg znaków danej identyfikuje uchwyt mają zostać pobrane. Ciąg i uchwyt musi zostały dodane do listy właściwości przez poprzednie wywołanie funkcji funkcji SetProp.

( GetProp uchwyt HWND  hWnd, / / uchwyt oknaLPCTSTRlpString / / atomu lub adres ciąg);
 

Parametry

hWnd
Dojście do okna, w których listy właściwości ma być przeszukiwany.
lpString
Wskaźnik ciąg zakończony wartością zerową znaków lub zawiera atomu, który identyfikuje ciąg. Jeśli ten parametr jest atom, musi ona zostały utworzone za pomocą GlobalAddAtom funkcji. Atom, wartość 16-bitowa muszą być umieszczone w programie word bity parametru lpString ; program word wysokich numerach musi być równe zero.

Zwraca wartości

Jeśli na liście właściwości zawiera dany ciąg, wartość zwracany jest dojściem skojarzonych danych. W przeciwnym razie wartość zwracana jest wartość NULL.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Należy użyć user32.lib.
Unicode:Implementowane jako wersje Unicode i ANSI w systemie Windows NT.

Zobacz też

Okno właściwości omówienie, funkcje, okno właściwości, EnumProps, GlobalAddAtom, RemoveProp, funkcji SetProp