CloseWindow

Funkcja CloseWindow minimalizuje (ale nie zniszczy) określonego okna.

(BOOL CloseWindow HWND  hWnd / / dojście do okna, aby zminimalizować);
 

Parametry

hWnd
Dojście do okna, aby być zminimalizowane.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest równa zero. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Uwagi

Okno jest zminimalizowane poprzez zmniejszanie rozmiaru ikony i przesuwanie okna do ikony obszaru ekranu. System wyświetla ikonę okna zamiast okna i rysuje tytuł okna pod ikoną.

Zniszczenie okna, aplikacja musi użyć funkcji DestroyWindow.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno funkcji, ArrangeIconicWindows, DestroyWindow, IsIconic, OpenIcon

Index