GetParent

Funkcja GetParent pobiera dojście do okna podrzędnego określonego okno nadrzędne.

(HWND GetParent HWND  hWnd / / dojście do okna podrzędnego);
 

Parametry

hWnd
Dojście do okna, w których uchwyt okna nadrzędnego ma być pobrana.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest dojście do okna nadrzędnego. Jeśli okno nie okno nadrzędne, wartość zwracana jest wartość NULL. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Uwagi

Systemu Windows CE: Windows CE w wersji 1.0 obsługuje własnością systemu windows, z wyjątkiem dla okien dialogowych.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno funkcji, SetParent

Index