GetClassName

Funkcja GetClassName pobiera nazwę klasy, do której należy dany określonego okna.

int GetClassName ( HWND  hWnd, / / uchwyt oknaLPTSTRlpClassName, / / adres buforu dla nazwy klasyintnMaxCount / / rozmiar buforu w znaki);
 

Parametry

hWnd
Dojście do okna i, pośrednio, klasę, do której należy okna.
lpClassName
Wskaźnik do buforu, który ma otrzymać ciąg nazwy klasy.
nMaxCount
Określa długość znaków, buforu wskazywanego przez parametr lpClassName . Ciąg nazwy klasy jest obcięte, jeżeli jest on dłuższy niż bufor.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest liczba znaków kopiowane do buforu.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest równa zero. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Należy użyć user32.lib.
Unicode:Implementowane jako wersje Unicode i ANSI w systemie Windows NT.

Zobacz też

Okno klasy omówienie, funkcje klasy okno, FindWindow, GetClassInfo, GetClassLong, GetClassWord

Index