FINDTEXT

Struktura FINDTEXT zawiera informacje o tekst do wyszukania w formancie edycji wzbogaconej. Ta struktura jest używany wraz z wiadomością, EM_FINDTEXT.

element TypeDef struct _findtext {CHARRANGE chrg; 
    LPSTR lpstrText; 
} FINDTEXT 

 

Członkowie

chrg
Zakres wyszukiwania.
lpstrText
Ciąg zakończony zerem, aby znaleźć.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w commdlg.h.
Importowanie biblioteki:Należy użyć comdlg32.lib.
Unicode:Implementowane jako wersje Unicode i ANSI w systemie Windows NT.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit struktur, EM_FINDTEXT

Index