PostQuitMessage

Funkcja PostQuitMessage wskazuje systemowi, że wątek wystąpiła z wnioskiem o zakończeniu (Zamknij). Jest zwykle używana w odpowiedzi na wiadomość WM_DESTROY.

(PostQuitMessage) VOID int  nExitCode / / Zako±cz kodu);
 

Parametry

nExitCode
Określa kod błędu aplikacji. Ta wartość jest używana jako parametr wParam wiadomości WM_QUIT.

Zwraca wartości

Ta funkcja nie zwraca wartość.

Uwagi

Funkcja PostQuitMessage stanowisk do wątku wiadomości kolejki komunikat WM_QUIT i zwraca niezwłocznie; Funkcja po prostu wskazuje systemowi że wątek żąda zamknięcia na jakiś czas w przyszłości.

Gdy wątek pobiera komunikat WM_QUIT z jej kolejki komunikatów, należy zakończyć jego pętli komunikatów i zwraca sterowanie do systemu. Wartość wyjścia, w powrócił do systemu musi być parametrem wParam wiadomości WM_QUIT.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Omówienie kolejek wiadomości i wiadomości, wiadomości i funkcje kolejek wiadomości, GetMessage, PeekMessage, PostMessage, WM_DESTROY, WM_QUIT