CopyCursor

Funkcja CopyCursor kopiuje kursor.

(HCURSOR CopyCursor HCURSOR  pcur / / dojście do kursor, aby skopiować);
 

Parametry

pcur
Dojście do kursor do skopiowania.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest dojściem zduplikowane kursora.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracana jest wartość NULL. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Uwagi

Funkcja CopyCursor umożliwia aplikacji lub biblioteki dołączanej (dynamicznie DLL) do uzyskania dojścia do kształtu kursora własnością innego modułu. Następnie Jeśli moduł jest zwalniane, aplikacja jest wciąż zdolny do kształt kursora.

Przed zamknięciem, aplikacji musi wywołać funkcję DestroyCursor , aby zwolnić wszystkie zasoby systemu skojarzonych z kursora.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Kursory omówienie, funkcje kursora, CopyIcon, DestroyCursor, GetCursor, SetCursor, ShowCursor